Advisory Chair

President Hiroshi Matsumoto

Advisory comittee

Professor Koji Koyamada

Symposium Chair

Kiyomichi Sakai

Organizing Co-Chairs

Naoko Funatsu
Ryo Ioi

Program Committee Co-Chairs

Katei Kaku
Teppei Tanaka

Program Committee

Naoko Funatsu
Ryo Ioi
Saya Kimoto
Erika Komaru
Haruki Maeda
Koji Maruno
Hikaru Matsuoka
Yoshiaki Ono
Kiyomichi Sakai
Nhung Thi Tuyet Tran
Yuji Yamaguchi

Public information Committee Co-Chairs

Erika Komaru
Saya Kimoto

Public information Committee

Saya Kimoto
Haruki Maeda
Hikaru Matsuoka
Yoshiaki Ono
Nhung Thi Tuyet Tran
Yuji Yamaguchi

Presentation Sessions Committee Co-Chairs

Haruki Maeda
Yoshiaki Ono

Presentation Sessions Committee

Naoko Funatsu
Ryo Ioi
Haruki Maeda
Koji Maruno
Yuji Yamaguchi

Hall Sessions Committee Chair

Nhung Thi Tuyet Tran

Hall Sessions Committee

Naoko Funatsu
Haruki Maeda
Koji Maruno
Yuji Yamaguchi

Web-page Co-Chairs

Yuji Yamaguchi
Hikaru Matsuoka